รายการประจำเดือน

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ 10 มกราคม 2565
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 10 ม.ค.65 ) 0010.34/44
รายการคงค้าง ณ 20 ธันวาคม 2564
รายการคงค้าง ณ 13 ธันวาคม 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 ธ.ค.64
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64 ) 0010.34/1716
รายการคงค้าง ณ 29 พฤศจิกายน 2564
รายการคงค้าง ณ 15 พฤศจิกายน 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 พ.ย.64 ) 0010.34/1442
รายการคงค้าง ณ 1 พฤศจิกายน 2564
รายการคงค้าง ณ 25 ตุลาคม 2564
รายการคงค้าง ณ 18 ตุลาคม 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 ต.ค.64 ) 0010.34/1253
รายการคงค้าง ณ 27 กันยายน 2564
รายการคงค้าง ณ 20 กันยายน 2564
รายการคงค้าง ณ 13 กันยายน 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 ก.ย.64
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ก.ย.64 ) 0010.34.1050
รายการคงค้าง ณ 30 สิงหาคม 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 16 ส.ค.64
รายการคงค้าง ณ 9 สิงหาคม 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ส.ค.64 ) 0010.34/916
รายการคงค้าง ณ 27 กรกฎาคม 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 ก.ค.64
รายการคงค้าง ณ 12 กรกฎาคม 2564
รายการคงค้าง ณ 5 กรกฎาคม 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ก.ค.64 ) 0010.34/813
รายการคงค้าง ณ 28 มิถุนายน 2564
รายการคงค้าง ณ 21 มิถุนายน 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 มิ.ย.64