รายการประจำเดือน

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 ก.พ.63
เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 ก.พ.63) 0010.34/555
รายการคงค้าง ณ วันที่ 13 มกราคม 2563
เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 ม.ค. 62) สงป. 0010.34/146
เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 13 ธ.ค.62) 0010.34/5930
เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 15 พ.ย.62) 0010.34/5401
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 10 ต.ค.62) 0010.34/4901
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 16 ก.ย.62) 0010.34/1367
รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 ส.ค.62) 0010.34/1228
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 18 ก.ค.62) 0010.34/1093
รายการคงค้าง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 มิ.ย.62) 0010.34/934
รายการคงค้าง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 15 พ.ค.62) 0010.34/775
รายการคงค้าง ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS น.0010.34/620
รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS น. 0010.34/449
รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 0010.34.273
รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 มกราคม 2562