รายการคงค้าง

รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มี.ค.67

เลขที่หนังสือ
0010.34/772
ลงวันที่
05 ก.พ. 2567

รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ก.พ.67

เลขที่หนังสือ
0010.34/518
ลงวันที่
03 พ.ย. 2566

รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ต.ค.66

เลขที่หนังสือ
0010.34/2339
ลงวันที่

รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ก.ค.66

เลขที่หนังสือ
0010.34/1656
ลงวันที่