แจ้งแนวทางดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

เลขที่หนังสือ
0010.322/1194
ลงวันที่

หนังสือ สงป.ที่ 0010.322/1194 ลง 30 มี.ค. 61 เรื่อง แจ้งแนวทางดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561