ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน มี.ค.66
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน ก.พ.66
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 สงป. ที่ 0010.32/1051
ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 สงป. ที่ 0010.32/1046
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.66 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร., บช.ทท. และ บช.สอท.) ที่ 0010.32/467
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.66 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., ฝรก., วตร., ภ.5-ภ.9) กช.0010.33/470
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 28 ก.พ. 66 0010.33/114
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.66 (บช.ก.,ภ.1-4, บช.ตชด.) 0010.34/468
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ก.พ.66 0010.34/450
ขอให้ชี้แจงข้อตรวจพบของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ด่วนที่สุด กช. 0010.32/399
ผบก.กช. มอบเกียรติบัตรยกย่องความดีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตามโครงการ "ทำดีมีรางวัล"
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะ เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 กช.0010.33/260
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.66 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., ศยก., ภ.5-ภ.9, ศปก.ตร.สน.) กช. 0010.33/269
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.66 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร., บช.ทท. และ บช.สอท.) กช. ที่ 0010.32/255
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.66 (บช.ก., ภ.1-4, บช.ตชด.) 0010.34/265
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ม.ค. 66 0010.33/70
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ม.ค.66 0010.34/266
กำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMIS Thai สงป. 0010.33/384
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.34/216
ประชุมหารือร่วมกับกองการเงิน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง.
รายงานต้นทุนผลผลิตของ ตร. -
ขอข้อมูลประกอบการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อย ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กช. ที่ 0010.32/145-164
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน ม.ค.66
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน ธ.ค.65
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน พ.ย.65
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน ต.ค.65
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0010.33/159
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0010.33/159
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/31
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.65 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร., บช.ทท. และ บช.สอท.) กช. ที่ 0010.32/14