ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ 10 มกราคม 2565
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 10 ม.ค.65 ) 0010.34/44
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.6 0010.34/41
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/26
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 หนังสือ กช. ที่ 0010.32.23 ลง 6 ม.ค.65
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 0010.33/21
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64 0010.33/2
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1912
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (บัญชีการเงิน) ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่องที่ 1-3 0010.33/6447
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (บัญชีการเงิน) ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่องที่ 1-3 0010.33/6447
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1895
ด่วนที่สุด แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 0010.32/1869
รายการคงค้าง ณ 20 ธันวาคม 2564
รายการคงค้าง ณ 13 ธันวาคม 2564
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 0010.32/1754
รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 ธ.ค.64
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.64 0010.34/1721
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.64 0010.33/1717
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 พ.ย. 64 0010.33/402
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64 ) 0010.34/1716
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กช. 0010.32/1715
ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 กช. ที่ 0010.32/1684-1695
ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 กช. ที่ 0010.32/1696
รายการคงค้าง ณ 29 พฤศจิกายน 2564
การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) หนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1638
ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กช. ที่ 0010.32/1564-1567, 1569, 1571 - 1581, 1583, 1585-1586
รายการคงค้าง ณ 15 พฤศจิกายน 2564
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1524
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/5557
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 กช. 0010.32/1450