ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว11 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร. 0010.33/ว11
หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว11 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร. 0010.33/ว11
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ ตร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด 0010.32/330
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 0010.32/311
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ น. 0010.34/713
เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร. 0010.32/696
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ม.ค. 62 0010.33/050
รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 0010.34.273
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 62 กช.0010.33/266
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 62 0010.32/259
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.2562 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4 0010.34/258
แนวทางการบันทึกบัญชีรายได้จากเงินช่วยเหลือและรายได้จากการรับบริจาค 0010.32/228
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ ตร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/205
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ ตร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด 0010.32/197
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการขออนุมัตินำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS 0010.32/191-192
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง.จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด 0010.32/301
รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
ตามสั่งการ ตร. ลง 23 ม.ค. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.32/321 ลง 23 ม.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม 0010.32/321
เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร. 0010.32/318
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตร. 0010.33/154
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน น. 0010.34.163
รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 มกราคม 2562
รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0010.32/044
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ธ.ค. 61 0010.33/013
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 61 กช. 0010.33/041
รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
การตรวจสอบงบทดลองเดือน ธ.ค.61 (รพ.ตร.,สพฐ.ตร.,สตม. และ บช.น.) กช. ที่ 0010.32/030
รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 น. 0010.34.031 ลงวันที่ 7 ม.ค.62