ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.65 0010.34/1065
รายการคงค้าง ณ 6 มิถุนายน 2565
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.65 กช.0010.33/1062
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai (ภายในวันที่ 10 มิ.ย.65 ) 0010.34/1061
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 พ.ค. 65 0010.33/185
รายการคงค้าง ณ 30 พฤษภาคม 2565
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
0010.34/1023
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 0010.34/1005
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือ กช. ที่ 0010.32/1006
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน หนังสือ กช.ที่0010.32/993
รายการคงค้าง ณ 23 พฤษภาคม 2565
รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 พ.ค.65
รายการคงค้าง ณ 9 พฤษภาคม 2565
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/2263
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.65 กช.0010.33/878
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.65 กช.0010.33/876
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 เม.ย. 65 0010.33/156
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0010.33/1819
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0010.33/1819
กำชับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตร. 0010.33/1717
กำชับแนวทางปฏิบัติในการบันทึกรับและนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ กทม. หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1944
ซักซ้อมแนวทางการบริหารพัสดุ (วัสดุคงเหลือ) และการบันทึกบัญชีวัสดุคงเหลือในระบบ New GFMIS Thai สงป.0010.33/1711
รหัสหน่วยงานคู่ค้า สำหรับการใช้งานระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต่ 4 เม.ย.65 เป็นต้นไป
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) หนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/704
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.65 กช.0010.32/705
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.65 กช.0010.33/700
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2565
กำชับการจัดเก็บ จ่ายคืน และจัดทำทะเบียนคุมค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 0010.34/1655
กำชับการจัดเก็บ จ่ายคืน และจัดทำทะเบียนคุมค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 0010.34/1655
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai 0010.34/684