ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ ตร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด 0010.32/197
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการขออนุมัตินำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS 0010.32/191-192
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง.จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด 0010.32/301
รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
ตามสั่งการ ตร. ลง 23 ม.ค. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.32/321 ลง 23 ม.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม 0010.32/321
เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร. 0010.32/318
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตร. 0010.33/154
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน น. 0010.34.163
รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 มกราคม 2562
รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0010.32/044
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ธ.ค. 61 0010.33/013
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 61 กช. 0010.33/041
รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
การตรวจสอบงบทดลองเดือน ธ.ค.61 (รพ.ตร.,สพฐ.ตร.,สตม. และ บช.น.) กช. ที่ 0010.32/030
รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 น. 0010.34.031 ลงวันที่ 7 ม.ค.62
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2561 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4 0010.34/005
หนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1833 ลง 18 ธ.ค.61 เรื่อง การยืนยันยอดบัญชีเงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1833
หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/3581 ลง 17 ธ.ค.61 เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/3581
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่องที่ 1-3 กช. 0010.33/1740
รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 0010.34/1769
การตรวจสอบงบทดลองเดือน พ.ย.61 (รพ.ตร.,สพฐ.ตร.,สตม. และ บช.น.) 0010.32/1763
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 พ.ย. 61 0010.33/396
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 61 0010.33/1744
หนังสือ สั่งการ ตร . ท้ายหนังสือ สงป. ที่ 0010.32/5420 ลง 30 พ.ย.61 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สำหรับหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. สงป. 0010.32/5420
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.2561 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4 0010.34/1725
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 0010.34/5398
มาตราฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน กค 0410.2/ว445
รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กช.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1592-1603 และ 1605-1915