ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ส.ค. 64 0010.33/299
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ก.ย.64 ) 0010.34.1050
รายการคงค้าง ณ 30 สิงหาคม 2564
กำชับการตรวจสอบบัญชีวัสดุคงคลัง และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า สงป. ที่ 0010.32/3936
การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ก.ค.64 สงป. 0010.33/3698
รายการคงค้าง ณ วันที่ 16 ส.ค.64
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองรายเดือน 0010.33/954
รายการคงค้าง ณ 9 สิงหาคม 2564
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กช. 0010.32/923
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.64 0010.34/918
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ส.ค.64 ) 0010.34/916
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.64 กช. 0010.33/917
รายการคงค้าง ณ 27 กรกฎาคม 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 ก.ค.64
รายการคงค้าง ณ 12 กรกฎาคม 2564
แนวทางการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สงป ที่ 0010.32/2854
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.64 กช. 0010.33/831
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 กช. 0010.32/822
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 9 เดือน ที่ 0010.32/2815
รายการคงค้าง ณ 5 กรกฎาคม 2564
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.64 0010.34/821
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64 0010.33/230
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ก.ค.64 ) 0010.34/813
รายการคงค้าง ณ 28 มิถุนายน 2564
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 0010.32/2670
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.32/275
รายการคงค้าง ณ 21 มิถุนายน 2564
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงป 0010.34/27
รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 มิ.ย.64
การจัดทำแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 0010.32/734