ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ 22 มีนาคม 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 มี.ค.64
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS 0010.33/1084
รายการคงค้าง ณ 8 มีนาคม 2564
โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 16 ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/957
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.64 กช.0010.33/267
การตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์คงเหลือภาพรวม ตร. ณ วันที่ 30 ก.ย.63 0010.33/949
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 28 ก.พ. 64 0010.33/086
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.64 0010.34/262
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กช. 0010.32/263
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 มี.ค.64 ) 0010.34/256
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
รายการคงค้าง ณ 22 กุมภาพันธ์ 2564
แนวทางปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ
รายการคงค้าง ณ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ขอให้วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/167
รายการคงค้าง ณ 8 กุมภาพันธ์ 2564
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 กช.0010.33/155
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 กช.0010.33/155
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ม.ค. 64 0010.33/046
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 กช. 0010.32/153
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 0010.34/150
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ก.พ.64)
รายการคงค้าง ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564
รายการคงค้าง ณ 25 มกราคม 2564
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม 0010.32/205
รายการคงค้าง ณ 18 มกราคม 2564
การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.33/074
การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.33/074
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงาน