ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายของ ตร. ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1442
ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 61 กช.ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/1424
สรุปรหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/4377-4380, 4382-4385, 4387-4392 และ 4404-4405
ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามผลผลิต กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สงป. ด่วนที่สุด 0010.32/4345 และสงป. ด่วนที่สุด 0010.32/4346
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 0010.32/4336
รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2561 0010.32/1403
หนังสือ กช. ที่ 0010.33.1385 ลง 4 ต.ค.61 เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.61 0010.33.1385
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 ก.ย.61 0010.33/312
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.2561 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4 0010.34/1383
รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 0010.34/1358
ขอให้จัดส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น และบัญชีรายได้รอการรับรู้ พร้อมรายละเอียดประกอบการจัดทำรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0010.32/1340
การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร. 0010.32/ว40
ด่วน! หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว15 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตร. ที่ 0010.33/ว15
รายการคงค้าง ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
เคารพธงชาติ
การบันทึกรายการทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถหรือการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้รถเคลื่อนและค่าดูแลรักษารถ 0010.32/3964
รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
หนังสือ กช.ที่ 0010.33/1267 ลง 14 ก.ย. 61 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร. 0010.33/1267
รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.61 0010.32/1227
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ส.ค. 61
รายการคงค้าง ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 0010.34/1211
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2561 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4 0010.34/1210
หนังสือ กช. ที่ 0010.33/1188 ลง 4 ก.ย. 61 เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.61 0010.33/1188
ตามสั่งการ ผบ.ตร. ลง 23 ส.ค. 61 ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.32/3574 ลง 29 ส.ค. 61 เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 0010.32/3574
แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง 0010.34/3599
แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง 0010.34/3492
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ